Usein kysyttyä - FAQ

Voit kysyä tällä lomakkeella kenttähankkeeseen liittyen

1. Mitkä tahot olivat "kotikenttähankkeen" käynnistäjiä ja edistäjiä?

Veikkolan kotikenttähankkeen taustalla on FC WILD ry ja sen hallituksen jäsenet, jotka aloittivat selvitystyön Kirkkonummen kunnan kanssa yhteistyössä tavoitteena kotikentän saaminen Veikkolaan.

Hanketta toteuttamaan ja kenttää hallinnoimaan on perustettu Veikkolan Futiskenttä Osakeyhtiö, jonka suurimpana osakkaana on FC WILD ry. Osakeantien myötä kenttäyhtiön omistajiksi on FC Wild ry:n lisäksi tullut kirkkonummelaisia yksityishenkilöitä, yhdistyksiä sekä yrityksiä. Veikkolan Futiskenttä Oy on rekisteröity 10.11.2011.

 

2. Saanko jotain etuja osakkeenomistajana?

Veikkolan Futiskenttä Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Osallistuminen hankkeeseen ja osakkeenomistus Veikkolan Futiskenttä Oy:ssä on ensisijaisesti merkkiteko kylämme liikuntapalveluiden, elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on saada Veikkolaan "kotikenttä", joka palvelee pohjois-kirkkonummelalaisia lapsia, nuoria ja aikuisia.

 

3. Kuka kentän rakensi?

Kentän rakentajaksi valikoitui julkisen tarjousmenettelyn kautta AABA Kotikentät Oy. Kentän rakentaminen alkoi 1.7.2012. Kentän viimeistelytyöt ovat vielä kesken.

 

4. Mikä on sopiva osakkeiden merkintämäärä?

Yhden osakkeen nimellishinta on 180 euroa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus merkitä vähintään yksi osake. Hankkeen toteutumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että osakkeita merkitään enemmän kuin yksi henkilöä kohden mahdollisuuksien rajoissa. Osakkeen hintaa voi suhteuttaa vaikkapa kaukana Veikkolasta sijaitseville kentille ajamisesta syntyviin polttoainekuluihin.

Parhaillaan 31.12.2012 saakka menossa olevassa kolmannessa osakeannissa on annettu merkittäväksi 800 uutta B -osaketta. Kahdessa ensimmäisessä osakeannissa merkittiin 10 A-osaketta sekä 343 B-osaketta.

Osakkeita myydään yksityishenkilöille, yhteisöille, yrityksille ja järjestöille.

 

5. Mistä kenttäyhtiön tulot muodostuvat?

Veikkolan Futiskenttä Oy:n käyttötalouden pääasialliset tulot muodostuvat kentän käyttömaksuista, mainostuloista ja tapahtumajärjestämiseen liittyvistä tuloista. Veikkolan Futiskenttä Oy:n kenttä on myös yksityisten ihmisten ja yritysten sekä tapahtumajärjestäjien käytettävissä, mikä muodostaa osan käyttötalouden tuloista.

Kentän tärkeimpiä käyttäjätahoja ovat kunnan lapset ja nuoret koulupäivisin, erilaiset alueella toimivat järjestöt ja seurat.

 

6. Miten osakemyynti on käytännössä järjestetty?

Osakemerkinnät on toteutettu yleisömerkintöinä. Voit merkitä osakkeen tai osakkeita Veikkolan Futiskenttä Oy:n kotisivuilla www.veikkolanfutiskentta.fi täyttämällä merkintälomakkeen. Merkintä tulee maksaa viimeistään seitsemän päivän kuluttua merkinnästä. 

Lopullinen osakepääoman korotus selviää annin päätyttyä.

 

7. Mitä osakkeen merkitseminen käytännössä tarkoittaa?

Merkitsemällä B-sarjan osakkeita kenttäyhtiöstä sinusta tulee kentän osaomistaja. Omistajana olet oikeutettu osallistumaan vuosittaiseen yhtiökokoukseen ja käyttämään merkitsemiesi osakkeiden suhteellisen määrän mukaista äänioikeutta. Yksi B-sarjan osake merkitsee yhtä ääntä (A-sarja 100 ääntä).  Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen ohjaamaan yhtiön päätöksentekoa.

 

8. Ketkä ovat suurimmat osakkeen omistajat?

FC WILD ry on on Veikkolan Futiskenttä Oy:n suurin osakas. Perustamiskokouksessa FC WILD ry on merkinnyt 10 A-osaketta (100 ääntä/osake), yhteensä 1 000 ääntä sekä 10 hallituksen jäsentä kukin yhden B-osakkeen (1 ääni/osake), yhteensä 10 ääntä. Kahdessa ensimmäisessä osakeannissa merkittiin edellä mainittujen osakkeiden lisäksi 333 B-osaketta.

Kenttäyhtiön osakkeenomistus on tarkoitus saada laajapohjaiseksi. Osakkeita markkinoidaan kaikille halukkaille toimintaa tukeville yksityisille henkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Osakeanti toteutetaan avoimena ja tasapuolisena. Osakeantia hoitaa vastikkeetta yhtiön perustajaosakkaista koottu hallitus. Yhtiön yhtiöjärjestys löytyy osakemerkintäasiakirjojen liitteistä.

 

9. Ketkä ovat Veikkolan Futiskenttä Oy:n hallituksen jäseniä?

Kenttäyhtiön hallituksen jäseniä ovat pj. Tapio Keränen, Heikki lahdensuo, Satu Nerola, Raimo Siirilä ja Seppo Olsbo.

 

10. Onko minulla mahdollisuus myydä osakkeeni

tulevaisuudessa ?

Mitään estettä osakkeiden myymiselle ei ole. Myydessäsi osakkeita myöhemmin, määräytyy osakkeen hinta kaupan osapuolien välillä.  Yhtiön osakkaiden välillä ei ole tiedossa olevia osakassopimuksia tai mitään luovutusrajoituksia. Osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin piirissä. Yhtiön osakkeen myynnistä on aina ja viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle.

 

11. Voinko odottaa arvonnousua sijoitukselleni?

Osakkeenomistajille ei ole suunniteltu osingonjakoa tuloksesta, vaan toimintaylijäämää kerrytetään kenttäpinnoitteen n. 8 – 10 vuoden kuluttua tapahtuvaa uusimista ja mahdollisia muita yhtiökokouksen hyväksymiä kehittämisinvestointeja sekä ulkopuolisen pääoman takaisinmaksua varten. Ylijäämä voi tulevina vuosina mahdollistaa kenttäajan hinnoittelun alentamisen, mikäli kentän käyttöaste ylittää ennakkoarvion ja / tai toiminnan kulut ovat ennakoitua alhaisemmat.

 

12. Minkälainen vastuu minulla osakkeen omistajana on yhtiössä?

Kuten kaikissa osakeyhtiöissä, osakkeen omistajan vastuu rajoittuu sijoittamansa osakepääoman määrään. Äärimmäisessä tilanteessa yksittäinen osakkeen omistaja voi siis enimmillään menettää sijoituksensa. Muita taloudellisia vastuita ei osakkeenomistajalla ole.

  

13. Voivatko yhdistykset ostaa osakkeita?

Yhdistykset ja järjestöt voivat ostaa osakkeita. Yritykset, jotka eivät voi tai halua osakkeenomistusta yhtiössä, mutta haluavat tukea hanketta, voivat tehdä lahjoituksen Veikkolan Futiskenttä Oy:lle. Jos olet kiinnostunut tukemaan yhtiötä lahjoituksella, ota yhteyttä hallituksen jäseniin -->.

 

14. Voiko talkootyöllä osallistua hankkeeseen?

Hankkeen rakentaminen tehdään ammattimaisesti ja tehokkaasti. Mutta kaikkeen muuhun tarvitaan talkootyötä esim. varainkeruuseen, markkinointiin, kunnossapitoon. Mutta jo ostamalla osakkeita ja edistämällä osakemyyntiä teet arvokasta talkootyötä Veikkolan kotikentän hyväksi.

 

15. Miten hankkeen rahoitus järjestetään?

Koko hankkeen kustannusarvio on n. 300 000 euroa. Hanke rahoitetaan monirahoittajamallilla, jossa budjetti katetaan yksityisellä pääomalla (= osakeanti), jonka lisäksi olemme saaneet Pomoväst rf:ltä Leader maaseudun kehittämistukea, Palloliitolta hat trick -tukea. Avustusten ja osakepääoman lisäksi jäljelle jäävä osuus rahoitetaan lyhytaikaisella pankkilainalla. 

 

16. Voidaanko osakkeenomistajilta edellyttää lisäpanostusta jos rahoitustarve kasvaa?

Osakkeenomistajalta ei voida edellyttää lisäpanostusta vastoin omaa tahtoaan. Osakkeenomistajan panos ja riski rajautuu sijoittamaansa pääomaan. Mikäli suunnittelematonta lisärahoitustarvetta syystä tai toisesta ilmenee hankkeen rakennusaikana, katetaan rahoitustarve pankkilainalla, mistä päättää ylimääräinen yhtiökokous.

 

17. Mikä on Kirkkonummen kunnan rooli käyttäjänä?

Kirkkonummen kunta voi käyttää kenttää vastikkeetta arkipäivisin kouluvuoden aikana klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana. Kotikenttä palvelee erinomaisesti kunnan kouluja ja päiväkoteja.

 

18. Miksi kotikenttähankkeen sijaintipaikaksi valittiin nykyinen Vuorenmäen koulun kenttä?

Ohjaavia tekijöitä olivat mm. Veikkolan keskustan, koulujen ja päiväkotien läheisyys, hyvät liikenne- ja kulkuyhteydet, kunta maanomistajana sekä riittävän suuri ja jo aiemmin urheilukentäksi perustettu maapohja, mikä merkitsee huomattavaa kustannussäästöä verrattuna kokonaan uuteen rakennuspaikkaan.

Myös paikoitustilat kentän välittömässä läheisyydessä täyttävät suurempien tapahtumienkin vaatimukset ja synergiaa syntyy olemassa koulun liikuntatilojen ja urheilupuiston toimintojen kanssa.

Kentän rakentaminen kyseiselle paikalle mahdollistaa monipuolisen ja toimivan liikunta-aluekonaisuuden syntymisen Vuorenmäen koulun ja Veikkolan Urheilupuiston alueelle.

 

19. Onko kenttäyhtiöllä lupaa rakennuttaa tekonurmi suunnitellulle paikalle?

Hankkeen lähtökohtana on Kirkkonummen kunnan ja yhtiön välinen vuokrasopimus, joka on pituudeltaan 15 vuotta. Sopimus allekirjoitettiin 19.4.2012 ja vuokra-aika päättyy 31.5.2027. Sopimuksen mukaan kenttäyhtiöllä on etuoikeus vuokrasopimuksen jatkamiseen nykyisen sopimuksen päättyessä. Varsinaista rakennuslupaa kentän rakentamiseen ei rakennusvalvonnan lausunnon mukaan tarvittu.

 

20. Mikä on kenttävuoron hinta?

Kulloinkin voimassa olevat hinnat selviävät kenttäyhtiön sivuilta kohdasta "Vuorot".

 

21. Mistä saa lisätietoa jalkapallonurmesta?

http://www.palloliitto.fi/seura/olosuhteet2/jalkapallonurmet/